003-006-137 - W1033614-IR (Perkin Elmer)

Cône échantillonneur (sampler) en platine avec insert renforcé de 18 mm pour ICP-MS Perkin Elmer NexION 300 – modèle constructeur – W1033614-IR (Perkin Elmer)