Cône hyperécrêteur (hyperskimmer) en nickel insert platine pour Perkin Elmer Nexion 300 – modèle constructeur – W1033995-Pt (Perkin Elmer)